Languages : Dutch - English

Privacybeleid

IT Lievegem bouwde de C-Dance RETRO app als een gratis applicatie.
Deze DIENST wordt gratis ter beschikking gesteld door C-Dance RETRO en is bedoeld voor gebruik zoals het is.

Deze pagina wordt gebruikt om gebruikers te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaarmaking van persoonlijke informatie als iemand besluit gebruik te maken van onze service.

Als u ervoor kiest om onze Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in relatie tot dit beleid.
De Persoonlijke Informatie die wij verzamelen wordt gebruikt voor het leveren en verbeteren van de Dienst.
Wij zullen uw informatie met niemand anders gebruiken of delen dan zoals beschreven in dit Privacybeleid.

De termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, die toegankelijk zijn op C-Dance RETRO, tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid.

Verzamelen en gebruiken van informatie

Voor een betere ervaring tijdens het gebruik van onze service, kunnen we u vragen om ons te voorzien van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot voornaam, achternaam, e-mail, wachtwoord.
De informatie die wij vragen zal door ons worden bewaard en gebruikt zoals beschreven in dit privacybeleid.

De app maakt gebruik van diensten van derden die informatie kunnen verzamelen om u te identificeren.

Link naar privacybeleid van externe serviceproviders die door de app worden gebruikt

Loggegevens

We willen u informeren dat wanneer u onze service gebruikt, we in het geval van een fout in de app gegevens en informatie verzamelen (via producten van derden) op uw telefoon, de zogenaamde loggegevens. Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol ("IP")-adres van uw apparaat, de naam van het apparaat, de versie van het besturingssysteem, de configuratie van de app tijdens het gebruik van onze service, de tijd en datum van uw gebruik van de service en andere statistieken.

Account verwijderen

Omdat je volgens de GPDR wet de mogelijkheid moet hebben om jouw gebruikergegevens zelf te kunnen beheren bieden we deze functie ook aan in de applicatie.
Ga hiervoor naar je account en meld je aan met uw gegevens. Hierna zal je zien dat er nu de mogelijkheid bestaat om je gegevens zelf te verwijderen.

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die meestal worden gebruikt als anonieme unieke identificatoren.
Deze worden naar uw browser gestuurd vanaf de websites die u bezoekt en worden opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat.

Deze service gebruikt deze "cookies" niet expliciet.
De app kan echter code en bibliotheken van derden gebruiken die "cookies" gebruiken om informatie te verzamelen en hun diensten te verbeteren.
U hebt de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of te weigeren en te weten wanneer een cookie naar uw apparaat wordt verzonden.
Als u ervoor kiest om onze cookies te weigeren, is het mogelijk dat u sommige delen van deze Service niet kunt gebruiken.

Dienstverleners

We kunnen bedrijven en personen van derden in dienst nemen om de volgende redenen:

We willen gebruikers van deze Service informeren dat deze derden toegang hebben tot uw Persoonlijke Gegevens.
De reden hiervoor is om de aan hen toegewezen taken namens ons uit te voeren.
Zij zijn echter verplicht om de informatie niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

Beveiliging

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door ons uw Persoonlijke Gegevens te verstrekken.
Wij streven ernaar commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om deze gegevens te beschermen.
Vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig en betrouwbaar is en dat wij de absolute veiligheid ervan niet kunnen garanderen.

Koppelingen naar andere sites

Deze service kan koppelingen naar andere sites bevatten.
Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar die site geleid. Merk op dat deze externe sites niet door ons worden beheerd.
Daarom raden wij u ten zeerste aan om het Privacybeleid van deze websites te lezen.
Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Deze Services zijn niet gericht op personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar.
Als we ontdekken dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, verwijderen we deze onmiddellijk van onze servers.
Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken.
We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.
Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.
Deze wijzigingen zijn direct van kracht nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.

Contacteer ons

Als je vragen of suggesties hebt over ons Privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via retro@c-dance.fm.


Privacy Policy TOP

IT Lievegem built the C-Dance RETRO app as a free application.
This SERVICE is provided free of charge by C-Dance RETRO and is intended for use as is.

This page is used to inform users regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy.
The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service.
We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at C-Dance RETRO unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to First name, Last name, Email, Password.
The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Delete account

Because according to the GPDR law you must be able to manage your user data yourself, we also offer this function in the application.
To do this, go to your account and log in with your details. After this you will see that there is now the option to delete your data yourself.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers.
These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly.
However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services.
You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device.
If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information.
The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf.
However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it.
But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites.
If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us.
Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites.
We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13.
In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers.
If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time.
Thus, you are advised to review this page periodically for any changes.
We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.
These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us at retro@c-dance.fm.